ברוך הבא לאתר האינטרנט של "סודות ערבה"

סודות ערבה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "סודות ערבה"). מטרת מסמך זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר סודות ערבה, והוא כולל בין היתר את אופן השימוש שעושה סודות ערבה במידע הנמסר לה על-ידי הגולשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.
הנתונים והמידע שתמסור או שייאסף על-אודותיך במסגרת השימוש באתרים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע של סודות ערבה ויעובדו על ידה בהתאם להוראות הדין ולפי הסכמתך. יובהר כי אינך מחויב למסור נתונים ומידע על-אודותיך ומסירתם תלויה באופן שימושך באתרים. יצוין כי השימוש בחלק מהשירותים באתרים מותנה במסירת מידע על-אודותיך.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתרים מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע על-אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לדין. 

המידע הנאסף

בעת השימוש באתרים ו/או הרשמה לשירותים מסוימים שיוצעו באתרים, ייתכן שייאספו נתונים ומידעים שונים הנוגעים אליך, ובניהם מידע על ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, כתובת ה-IP שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך, תאריך הביקור, משך הביקור, וכן מידע אנונימי נוסף. סודות ערבה עשויה לשמור את המידע במאגריה לפי החלטתה. 
השימוש בנתונים ובמידעים האמורים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין. השימוש בנתונים ובמידעים האמורים ייעשה בין היתר למטרות הבאות:

·         לשם תפעולם ופיתוחם התקין של האתרים. יובהר כי המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם או בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.

·         ליצירת קשר עימך ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית, למעט בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.

·         שימוש בשירותים שונים באתרים.

·         שיפור, העשרה והתאמה-אישית של השירותים והתכנים המוצעים באתר, בין היתר באמצעות ניתוח סטטיסטי של מידע שנאסף על-אודותיך.

·         שליחת מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. יובהר כי סודות ערבה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.

·         לצורך הצעה ורכישה של מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

·         לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרים.

Cookies

האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. כמו כן, הנתונים והמידעים שייאספו על-ידי העוגיות עשויים לשמש לשם פרסום מודעות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתרים של החברה ו/או באתרים אחרים. 

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתרים, וזאת אם הגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. יצוין כי חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון ובכלל זאת גם מידע אישי ומידע מהסוג שנאסף על-ידי החברה כאמור לעיל. יצוין, כי יש והעוגיות מייתרות את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך בכניסות חוזרות לאתרים. 
אם ברצונך להימנע מלקבל עוגיות, באפשרותך לחסום את האפשרות על ידי שינוי מתאים בהגדרות הדפדפן שלך. לצד זאת יצוין כי חסימת האפשרות לקבל עוגיות כאמור עשויה להביא לכך שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתרים או אף לאפשרות הגלישה באתרים. 
עוד יצוין כי ניתן למחוק את העוגיות ממחשבך. ככל שהינך משוכנע שאינך מעוניין שאתר סודות ערבה והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך, מומלץ לעשות כן. 

שמירת המידע

הנתונים והמידע שתמסור בעת השימוש באתרים, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה. מטרת מאגרי מידע אלה היא בין היתר ניהול ושיפור השירות ללקוחות האתר סודות ערבה, כמו גם שימוש בו כמפורט לעיל במדיניות פרטיות זו. כפי שצוין לעיל, אינך מחויב למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתרים.

העברת המידע לצדדים שלישיים

סודות ערבה תימנע מהעברת הנתונים והמידע שנאסף על-אודותיך לצדדיים שלישיים, אלא אם הדבר הותר על-פי מדיניות פרטיות זו, בהסכמתך המפורשת או על-פי הדין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברת המידע תתבצע בין היתר במקרים הבאים:

1.       היה ותרכוש מוצרים ושירותים באמצעות האתרים, וזאת לשם השלמת הרכישה באמצעות צדדים שלישיים וככל שנדרש.

2.       על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.

3.       כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בחברה.

4.       במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין סודות ערבה, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

5.       במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.

6.       בכל מקרה בו ניתנה הסכמה מפורשת על-ידך להעברת המידע כאמור.

כמו כן, ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באתרים ולרבות ביצוע תשלומים שונים באתרים, מבוצעים או מנוהלים באמצעות צדדים שלישיים. במקרה כאמור, יבוצעו שירותים אלה או חלק מהם באמצעות מחשביהם של אותם צדדים שלישיים, להבדיל ממחשבי סודות ערבה. בהתאם לכך, השימוש בשירותים אלה ואיסוף המידע על-אודותיך יהא על-פי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. אי לכך אנו ממליצים כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. בהקשר זה יצוין כי סודות ערבה עשויה להתיר על-פי שיקול דעתה, לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות והשיווק באתרים ובמקרה זה יחול האמור לעיל.

דיוור

סודות ערבה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם מידע פרסומי בנוגע לשירותיה ומוצריה . משלוח מידע כאמור יבוצע אך ורק בכפוף לקבלת הסכמתך בעת השימוש באתר ו/או במסגרת הרישום לאחד השירותים המוצעים בו. יובהר כי גם אם נתת הסכמתך לקבלת מידע פרסומי, תוכל בכל עת לבטלה וסודות ערבה תימנע מלהמשיך ולשלוח תוכן פרסומי. 

עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הינך רשאי לעיין במידע על-אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: אריה שנקר 13 (מעוין שורק), ראשון לציון, או פנה לשירותי האתר.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי סודות ערבה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע סודות ערבה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. המידע האמור ימשיך להישמר במאגרי המידע של החברה וזאת למטרות המנויות במדיניות הפרטיות ועל-פי דין מחייב, אך סודות ערבה לא תשתמש בו לצורך פניות אישיות אליך בהצעה מסחרית. בהתאם לדין, אם במהלך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק כאמור אכן נמחק, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק.

האם האתר מאובטח?

סודות ערבה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, סודות ערבה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

סודות ערבה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

שאלות, בקשות והערות

בכל שאלה ובקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת קיבוץ יטבתה , באמצעות דואר אלקטרוני שכתובותו sodotarava@gmail.com או בטלפון שמספרו: 050-228-9919.